top of page

Vidéos

Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne Youtube Sekaidojo.

Les kata de iai

Omori ryu

Hazegawa

Okuden Suwari

Okuden Tachiwaza

Yokogumo
Inazuma
Yamashita Oroshi
Uroku Gaeshi
Taki Otoshi
Tora Issoku
Ukigumo
Iwanami
Nami Kaeshi
Nukiuchi
bottom of page